top of page

MENTIONS LÉGALES

Juridische informatie :

De site, toegankelijk via www.blabla-cube.com (hierna de Site) wordt uitgegeven door STRUCTA (hierna de Uitgever), die opereert als een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 45.735,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ZAC Plaine de Clairac - Route de Montéléger - BP 70112 BEAUMONT-LES-VALENCE - 26904 VALENCE CEDEX 9, ingeschreven bij de RCS Romeinen B 321 152 506 onder het SIRET nummer 32115250600044.

Telefoonnummer: (+33) 04 75 78 44 44 - E-mailadres: info@structa.fr

De publicatiedirecteur is de heer Christian SALOMON.
De site wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

De SEO, Benjamin Caclin, is verantwoordelijk voor de natuurlijke referencering van de site. Zijn e-mailadres is b.caclin@see-u-better.com - www.agence-vysstay.com

 

Verantwoordelijk :

STRUCTA stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en gecontroleerde informatie en tools. Desondanks kan STRUCTA niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of andere logische infecties op de Site.
De gebruiker van de Site erkent kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.


De gebruiker erkent dat het gebruik van de informatie en tools die beschikbaar zijn op de Site op zijn eigen verantwoordelijkheid is.

Bescherming van persoonsgegevens:

In overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt STRUCTA persoonsgegevens.


De Uitgever informeert de gebruiker over de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, bestemd voor geautoriseerde leden van STRUCTA, alsmede voor de Uitgever en haar onderaannemers.
De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken, het recht op beperking, het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op overdraagbaarheid en het recht om zijn/haar gegevens te laten verwijderen.
Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de Uitgever instructies te geven over het lot van hun gegevens na hun overlijden.
 

De Uitgever mag de persoonsgegevens van niet-klantgebruikers voor wervingsdoeleinden bewaren gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van verzameling of het laatste contact.

In het kader van het financieringssysteem voor energiebesparingscertificaten zullen de gegevens van de klantgebruikers in de actieve databank worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de administratieve dossiers op te stellen, en vervolgens binnen 6 maanden worden overgebracht naar een tussenliggende databank met beperkte toegang voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van indiening, zoals vereist door de Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie.

Om zijn/haar rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een brief sturen naar STRUCTA, vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop zijn/haar handtekening staat, naar het e-mailadres info@structa.fr of naar het volgende postadres:

 

 

STRUCTA

ZAC Plaine de Clairac

Route de Montéléger

BP 70112 BEAUMONT-LES-VALENCE

26904 VALENCE CEDEX 9

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van STRUCTA via info@structa.fr.
De Uitgever zal zo snel mogelijk reageren op het verzoek van de gebruiker, op voorwaarde dat het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle informatie bevat die nodig is om het verzoek te beantwoorden.

 

Intellectueel eigendom :

De uitgever is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de site in zijn geheel, alsmede van elk van de elementen waaruit deze is opgebouwd, afzonderlijk beschouwd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het grafische handvest, de boomstructuur, de navigatie-interfaces, de databases, nieuwsbrieven, specifieke programma's en ontwikkelingen, inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, artikelen, stilstaande of geanimeerde beelden, bestanden, enz.)
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van de site of een van zijn onderdelen zonder de uitdrukkelijke toestemming van STRUCTA is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.
De databases op de site zijn beschermd door de artikelen L.341-1 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom, en elke extractie of hergebruik, kwalitatief of kwantitatief substantieel, van de inhoud van de databases is strafbaar.

De handelsmerken en logo's die op de site voorkomen zijn gedeponeerde handelsmerken van STRUCTA of van derden. Elke reproductie, nabootsing of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze onderscheidende tekens zonder uitdrukkelijke toestemming en in strijd met de verbodsbepalingen van de artikelen L.713-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom, maakt de auteur aansprakelijk.
Andere onderscheidende tekens, in het bijzonder bedrijfsnamen, handelsnamen, merknamen en domeinnamen die op de site worden weergegeven, zijn eigendom van STRUCTA of van derden en elke reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan worden aangemerkt als usurpatie waarvoor de auteur aansprakelijk zal worden gesteld op grond van artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek.

Links :

Gebruikers van de site mogen geen deep link naar deze site tot stand brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRUCTA.

Toepasselijk recht :

Op deze site is het Franse recht van toepassing.

PRIVACYBELEID

Preambule :

STRUCTA is zich bewust van het belang van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van gegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Het doel van dit privacybeleid is dan ook om u te informeren over de verplichtingen en praktische maatregelen die STRUCTA heeft genomen om de eerbiediging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd overeenkomstig de wettelijke en regelgevende context en de adviezen van de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) en het Europees Comité voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij onze online en offline activiteiten creëren, organiseren en uitvoeren.

Wij hechten het grootste belang aan het respecteren van de privacy en persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Wij verbinden ons ertoe de instrumenten en vereenvoudigde procedures te respecteren en ter beschikking te stellen waarmee u uw rechten kunt doen gelden in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 06 januari 1978, zoals gewijzigd, en Verordening nᵒ 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om een maximale bescherming te handhaven met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken, voldoen onze site en de entiteiten die deze beheren (host, IT-serviceproviders) aan de principes die zijn aangewezen in nationale en EU-teksten.

Verzamelde gegevens en doel van het verzamelen :

De specifieke praktijken beschreven in deze privacyverklaring zijn alleen van toepassing op de bovengenoemde Website. Indien externe links van andere STRUCTA gerelateerde partnerorganisaties/entiteiten op onze website aanwezig zijn, raden wij u aan hun eigen privacybeleidverklaringen te bestuderen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun beleid en inhoud.In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven. De enige persoonlijke gegevens die wij verzamelen en opslaan zijn de gegevens die u verstrekt wanneer u het registratieformulier invult. Als onderdeel van het contactformulier kunnen we uw :

 • Bedrijf

 • Achternaam

 • Voornaam

 • Telefoon

 • E-mail

Het doel van de door STRUCTA verzamelde gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd om een bestand te kunnen samenstellen in overeenstemming met de regels van het vak met als doel de opdracht te kunnen uitvoeren waarvoor de opdracht is gegeven. In overeenstemming met artikel 5 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, verwerken wij persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant ten opzichte van de betrokkene; en verzamelen wij deze gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, namelijk om het bestand voor de verschillende oplossingen voor interventie door STRUCTA samen te stellen. Wij verzamelen alleen gegevens die adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is voor de missies van STRUCTA.

 

Informatie over de vereiste gegevensverstrekking :

Voor contractuele doeleinden en om onze missie uit te voeren, is de overdracht van sommige van uw persoonlijke gegevens een voorwaarde voor het sluiten van het contract dat de STRUCTA diensten zal verbinden met haar toekomstige klanten.

 

Bewaren van gegevens :

STRUCTA bewaart de gegevens van niet-klantgebruikers voor wervingsdoeleinden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van verzameling of het laatste contact. De gegevens die u ons als klant eventueel toestuurt, worden uitsluitend door STRUCTA en haar ontvangers verwerkt in overeenstemming met de decreten die op dit systeem van toepassing zijn. De gegevens worden in de actieve database bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het samenstellen van administratieve bestanden, en worden vervolgens binnen 6 maanden overgebracht naar een tussenliggende database met beperkte toegang voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van archivering, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Gegevensoverdracht :

Ten behoeve van de geleverde diensten worden uw gegevens niet doorgegeven buiten de Europese Unie en naar Landen die adequaat zijn in de zin van de GDPR, tenzij er standaard contractuele clausules zijn ondertekend met onze onderaannemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, in overeenstemming met de artikelen 44 tot en met 49 van de genoemde Verordening.

 

Beveiliging :


STRUCTA verzekert de veiligheid van uw persoonsgegevens door het implementeren van verbeterde gegevensbescherming door het gebruik van fysieke en logische beveiligingsmaatregelen.

 

Uw rechten :

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u met betrekking tot alle gegevens die u betreffen het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, intrekking van uw toestemming en het bepalen van het lot van uw gegevens na uw overlijden. U kunt dit recht uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres info@structa.fr of per post naar het volgende adres: STRUCTA ZAC Plaine de Clairac- Route de Montéléger - BP 70112 BEAUMONT-LES-VALENCE- 26904 VALENCE CEDEX 9

vergezeld van een kopie van een ondertekend identiteitsbewijs. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Recht op bezwaar :

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de General Data Protection Regulation (GDPR), EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, hebt u het recht om bezwaar te maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van commerciële werving door contact met ons op te nemen via onze website op het volgende adres: info@structa.fr Als uw verzoek om bezwaar te maken geen betrekking heeft op commerciële werving, moet uw verzoek de redenen met betrekking tot uw specifieke situatie specificeren. STRUCTA kan haar weigering rechtvaardigen op de volgende gronden:Er zijn legitieme en dwingende redenen om de gegevens te verwerken of de gegevens zijn noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

 • U heeft toestemming gegeven - u moet deze toestemming dan intrekken en geen bezwaar maken;

 • U bent gebonden aan een contract met STRUCTA;

 • Een wettelijke verplichting ons verplicht uw gegevens te verwerken;

 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Contact :

Als u vragen heeft over STRUCTA's beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, neem dan contact op met info@structa.fr

COOKIEBELEID

Cookies zijn gegevens die op de eindapparatuur van een gebruiker worden opgeslagen en door de site worden gebruikt om informatie naar de browser van de gebruiker te sturen, zodat deze informatie naar de oorspronkelijke site kan terugsturen.

Voor de duur van de geldigheid van de cookie maken cookies het mogelijk om statusinformatie op te slaan wanneer een browser de verschillende pagina's van een website bezoekt of wanneer de browser vervolgens terugkeert naar de site.

Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Sessiecookies, die verdwijnen zodra u de site verlaat;
Permanente cookies, die op uw terminal blijven totdat hun levensduur is verstreken of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

Doel van de gebruikte cookies :

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en worden door STRUCTA gebruikt om u in staat te stellen zo efficiënt mogelijk te browsen. U wordt ervan op de hoogte gesteld dat als u cookies weigert te accepteren, uw browsen mogelijk niet correct zal verlopen.

Andere cookies worden door STRUCTA gebruikt om het websiteverkeer en -gebruik te analyseren.

Welke cookies gebruiken we?

De cookies die op de site worden gebruikt zijn cookies van derden die door STRUCTA zijn uitgekozen voor specifieke doeleinden.

STRUCTA maakt gebruik van de diensten die worden aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc.

De via de cookies verzamelde gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen door Google Inc.

Google Analytics-diensten worden gebruikt om bezoekers te tellen en te identificeren hoe ze de site gebruiken. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en gelezen zodra de gebruiker een website bezoekt die de "Google Analytics"-dienst gebruikt.
De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op

 • uw gebruik van de site;

 • uw IP-adres om de stad van verbinding te bepalen. Deze gegevens worden onmiddellijk na lokalisatie geanonimiseerd en worden niet aan STRUCTA meegedeeld.

Meer informatie over de Google Analytics dienst kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Toestemming:

STRUCTA gebruikt cookies alleen met uw voorafgaande toestemming. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner die u informeert over het bestaan van cookies. U kunt kiezen of u ons al dan niet uw toestemming geeft.


U kunt de cookies die op de site worden gebruikt ook op elk gewenst moment beheren door uw browser te configureren, zoals hieronder beschreven.

 

Houdbaarheid :

In overeenstemming met de richtlijnen van de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) worden cookies maximaal dertien maanden bewaard.

 

Zodra de levensduur van de cookie is verstreken, of als u de cookie vrijwillig verwijdert, verschijnt er de volgende keer dat u onze website bezoekt opnieuw een banner en hebt u opnieuw de mogelijkheid om ons uw toestemming te geven.
 

Beheer van cookies :

U hebt verschillende opties om cookies te verwijderen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om de installatie van cookies te accepteren, maar als u wilt kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of te kiezen welke u accepteert afhankelijk van de afzender.

U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies per geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geïnstalleerd. U kunt ook regelmatig cookies van uw terminal verwijderen via uw browser.

 

Om cookies en uw keuzes te beheren, is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u vertelt hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 

Houd er echter rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, sommige functies van de site niet toegankelijk zullen zijn.
 

We willen u er ook op wijzen dat wanneer u zich verzet tegen de installatie of het gebruik van een cookie, er een weigeringscookie op uw eindapparatuur wordt geïnstalleerd. Als u dit weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. Op dezelfde manier wordt er een toestemmingscookie geïnstalleerd wanneer u toestemming geeft voor de installatie van cookies. Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van STRUCTA via info@structa.fr.

bottom of page